Biz barada

“Daluw” kompaniýasy barada

«Daluw» kompaniýasy 2010-njy ýylda esaslandyrylyp, ilkibaşda «NUR ASIA» diýlip atlandyryldy, ýöne kärhananyň gaýtadan gurnalmagy bilen 2022-nji ýylda onuň ady üýtgedildi.

«Daluw» kompaniýasy, esasan, Ýewropanyň öňdebaryjy öndürijilerinden ýyladyş ulgamlaryny lomaý satyn almak we Türkmenistanyň bazarlarynda ýaýratmak bilen meşgullanýar. Gysga wagtyň dowamynda, kärhana müşderileriň we hyzmatdaşlarynyň ynamyny gazanyp, ýurdumyzyň ýyladyş ulgamlary bazarynda öňdebaryjy kärhanlaryň birine öwrüldi.

2017-nji ýylda «Daluw» kompaniýasy suw ýyladyjylary öndürýän häzirki zaman zawody gurmak bilen, ýurdumyzyň çäginde elektriki suw ýyladyjylary öndürýän ilkinji kärhana öwrüldi.

2022-nji ýyldan başlap kärhana Schneider Electric kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygy ýola goýup, ýurdumyzyň bazarlaryny senagat kärhanalarynyň, raýat we ýaşaýyş jaý gurluşyk obýektleriniň energetiki toplumlary bilen üpjün etmäge girişdi.

Ýokary hilli harytlary öndürmek we daşary ýurtlardan getirmek bilen biziň kärhanamyz içerki bazarlarymyzda öňde baryjy orunlary eýeleýär. Bütindünýä öňdebaryjy öndürijilerden ýokary hilli harytlary we çig maly yhlasly seçmek ýaşaýjylaryň durmuşyny has-da oňaýly etmäge we gowulandyrmaga itergi berýär.

«Daluw» kompaniýasy döwrebap we ýokary tehnologiýaly kärhanadyr, ol ýeten sepgitlerinde saklanman, elmydama täze maksatlara ýetmegiň ugrunda hereket edýär.

Esasy maksadymyz:

Türkmenistanda ýaşaýyş jaýlarynyň häzirki zaman ýyladyşy, gyzgyn suw üpjünçligi we energetiki toplumlary üçin gerekli harytlaryň söwdasynda hem-de ýurdumyzyň raýatlary üçin gündelik gigiýeniki önümleri öndürmekde birinji orny eýelemek

 

Meýilnamamyz:

Biz geljege tarap ynamly ädim ätýän, mydama kämilleşýän kärhana. Biziň maksadymyz müşderileriň ynamyny we talaplaryny ödäp biljek önümleri öndürmek hem-de köpçülige ýetirmekden ybarat. Biz önümlerimizi hasam kämilleşdirmek maksady bilen, önümçilik proseslerine we hünärmenler resursyna üznüksiz maýa goýumlaryny goýmagy dowam etdirýäris, teklip edýän hyzmatlarymyzy mydama ýokary derejede ýerine ýetirmegiň we kämilleşdirmegiň ugrunda göreşýäris. Mundan beýläk-de, ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň amatly durmuşyny üpjün etmek we has-da gowulandyrmak üçin biziň kärhanamyz yhlasly ösmegini dowam etdirer. 

/7246.svg

50+

Ýokary derejeli hünärmen

/8084.svg

4

Görnüşli teklip edilýän hyzmatlar

/1352.svg

10+

Ynamdar üpjünçiler

/4106.svg

+10

Ýyl içerki bazarda

Siz hem bizi saýlaň!

Köpýyllyk iş tejribämiziň netijesinde biz islendik maksatlara niýetlenen taslamalar üçin daşary ýurtlardan gerekli enjamlary import edýäris we şol bir wagtyň özünde getirilýän enjamlaryň we ýerine ýetirilýän işleriň howpsuzlygyny üpjün edýäris.