Biz barada

«Daluw» kompaniýasy 2010-njy ýylda esaslandyrylyp, ilkibaşda «NUR ASIA» diýlip atlandyryldy, ýöne kärhananyň gaýtadan gurnalmagy bilen 2022-nji ýylda onuň ady üýtgedildi. «Daluw» kompaniýasy, esasan, Ýewropanyň öňdebaryjy öndürijilerinden ýyladyş ulgamlaryny lomaý satyn almak we Türkmenistanyň bazarlarynda ýaýratmak bilen meşgullanýar. Gysga wa...

Energetiki toplumlar

Schneider Electric kompaniýasynyň energetiki toplu... ...

«Daluw» elektriki suw ýyladyjylary

Ýurdumyzda ilkinji öndürilýän “Daluw” elektriki su... ...

Öňdebaryjy öndürijilerden ýyladyş ulgamlary

«Daluw» kompaniýasy Ýewropanyň häzirkizaman ýokar... ...

Biziň hyzmatlarymyz:

Bütin dünýä boýunça öňdebaryjy enjam öndürijiler bilen hyzmatdaşlykda «Daluw» kompaniýasy içerki bazarlarymyzy , ýurdumyzyň bazarlaryny senagat kärhanalarynyň, raýat we ýaşaýyş jaý gurluşyk obýektleriniň, maglumatlary gaýtadan işleýän merkezleriň...

Aýratynlyklarymyz:

Ýokary tejribeli hünärmenler

Ýokary hilli önümler

Köpugurly işlerde tejribe

Ygtybarly hyzmatdaşlyk

Biz barada gysgaça aýdanymyzda

/7246.svg

50+

Ýokary derejeli hünärmen

/8084.svg

4

Görnüşli teklip edilýän hyzmatlar

/1352.svg

10+

Ynamdar üpjünçiler

/4106.svg

+10

Ýyl içerki bazarda

Täzelikler bilen tanyş boluň

Habarlaşmak üçin