Biz barada

«Daluw Maksatly» kärhanasy 2010-njy ýylda esaslandyrylyp, ilkibaşda «NUR ASIA» diýlip atlandyryldy, ýöne kärhananyň gaýtadan gurnalmagy bilen 2022-nji ýylda onuň ady üýtgedildi. «Daluw Maksatly» kärhanasy, esasan, Ýewropanyň öňdebaryjy öndürijilerinden ýyladyş ulgamlaryny lomaý satyn almak we Türkmenistanyň bazarlarynda ýaýratmak bilen meşgulla...

«Deňiz» gigiýeniki önümleri

«Daluw Maksatly» kärhanasynyň amala aşyýan işlerin... ...

Energetiki toplumlar

Schneider Electric kompaniýasynyň energetiki toplu... ...

«Daluw» elektriki suw ýyladyjylary

Ýurdumyzda ilkinji öndürilýän “Daluw” elektriki su... ...

Öňdebaryjy öndürijilerden ýyladyş ulgamlary

«Daluw Maksatly» kärhanasy Ýewropanyň häzirkizama... ...

Biziň hyzmatlarymyz:

Bütin dünýä boýunça öňdebaryjy enjam öndürijiler bilen hyzmatdaşlykda «Daluw Maksatly» kärhanasy içerki bazarlarymyzy , ýurdumyzyň bazarlaryny senagat kärhanalarynyň, raýat we ýaşaýyş jaý gurluşyk obýektleriniň, maglumatlary gaýtadan işleýän merke...

Aýratynlyklarymyz:

Ýokary tejribeli hünärmenler

Ýokary hilli önümler

Köpugurly işlerde tejribe

Ygtybarly hyzmatdaşlyk

Biz barada gysgaça aýdanymyzda

/4106.svg

12

Ýyl içerki bazarda

/7246.svg

50+

Ýokary derejeli hünärmen

/8084.svg

4

Görnüşli teklip edilýän hyzmatlar

/1352.svg

10+

Ynamdar üpjünçiler

Täzelikler bilen tanyş boluň

Habarlaşmak üçin